PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG MẦM NON BA TRẠI

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực phát triển thẩm m

                       Giáo án

Hoạt động âm nhạc

Đề tài: NDTT: Dạy vận động Mùa xuân đến rồi (Tác giả: Phạm Thị Sửu)

NDKH: Nghe hát: Đón Xuân

(Tác giả: Phạm Đình Chương)

 

 

 

 

 

Chủ đề :Thế Giới Thực Vật

Lứa tuổi :Mẫu giáo lớn  5 - 6 Tuổi

Thời gian: 30 - 35 phút

Giáo viên:Phùng  Thị Bích Nga

 

 

 

 

                                      Năm Học: 2013 - 2014

GIÁO ÁN

Hoạt động âm nhạc

Đề tài: NDTT: Dạy vận động Mùa xuân đến rồi

(Tác giả: Phạm Thị Sửu)

NDKH: Nghe hát: Đón Xuân

(Tác giả: Phạm Đình Chương)

Chủ đề : Thế Giới Thực Vật .

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn  5 - 6 Tuổi

Thời gian: 30 - 35 phút

Giáo viên: Phùng Thị Bích Nga

 

 

I.MôC §ÝCH -Y£U CÇU  :

1. KiÕn thøc :

- TrÎ nhí tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶ bµi : Mïa xu©n ®Õn råi.nhớ tên bài hát nghe :Đón xuân .

-Biết  các động tác múa minh họa cho bài hát :Mùa xuân đến rồi .

2. Kü n¨ng:

 - TrÎ biÕt h¸t ®óng lêi, ®óng giai ®iÖu vui tư­¬i, hån nhiªn trong s¸ng.

- Trẻ nhớ các động tác múa heo câu hát ,thể hiện tình cảm qua nét mặt ,ánh mắt bài hát Mùa xuân đến rồi .

- Chăm chú nghe cô hát và biết hưởng ứng theo  nhạc bài hát nghe .

-Tr mạnh dạn , tự tin.

3. Th¸i ®é:

- TrÎ hứng  thú tích cực tham gia hoạt động .

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu thiªn nhiªn

II. ChuÈn bÞ:

1.§å dïng:

          - §µn organ

          - M¸y  tÝnh ,ti vi.

 

2. §Þa ®iÓm, ®éi h×nh:

          - Phßng häc s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t

          - TrÎ ngåi theo h×nh ch÷ U.

3. Trang phôc:

          - Gän gµng, s¹ch sÏ.

III. Ph­­¬ng ph¸p thùc hiÖn:

- Ph­­¬ng ph¸p dïng lêi.

- Ph­­¬ng ph¸p quan s¸t ®µm tho¹i.

- Ph­­¬ng ph¸p thùc hµnh.

IV. Tæ chøc thùc hiÖn :

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. Ổn định tổ chức giới thiệu bài .

- C« giíi thiÖu chư¬ng tr×nh “Sân  chơi âm nhạc”  Xin chào mừng các bé đến với chương trình Sân  chơi âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay    .

-Đến tham dự chương trình hôm nay có sự hiện diện của 3 đội chơi đến từ lớp 5 tuổi A1 đó là :  Đội hoa sen  ,Đội Hoa Cúc   Và đội Hoa Hồng

-Cùng đồng hành với các bạn trong chương trình này đó là các vị đại biểu khách quý đến từ ban Phòng giáo dục và đào tạo Ba vì  xin một tràng pháo tay chào mừng .

Chương trình sân chơi âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay c¸c con sÏ  cùng thi tài giao l­u ©m nh¹c gi÷a c¸c ®éi ch¬i”

- Tr­íc tiªn c« mêi c¸c con cïng du xu©n qua mµn ¶nh nhá nhÐ !

- Trẻ xem trên màn hình đoạn phim giới thiệu về mùa xuân.

- Theo c¸c con mïa nµo trong n¨m lµ mïa ®Ñp nhÊt?

- C¸c con biÕt g× vÒ mïa xu©n ? Thêi tiÕt vµ khÝ hËu như­ thÕ nµo?

=> C¸c con ¹ ! Mïa xu©n ®Õn tiÕt trêi như­ Êm ¸p h¬n, v¹n vËt n­ bõng tØnh sau mét giÊc ngñ dµi, c©y cèi ®©m chåi n¶y léc,..., vµ con ng­ười còng vËy, mïa xu©n ®Õn lßng người còng Êm ¸p h¬n, vui t­­¬i h¬n...

- C« cã mét c©u h¸t, chóng m×nh cïng l¾ng nghe xem ®ã lµ c©u h¸t trong bµi h¸t g× vµ bµi h¸t ®ã do ai s¸ng t¸c nhÐ.

( C« h¸t hai c©u ®Çu trong bµi h¸t)

- §ã lµ bµi h¸t g×? Do ai s¸ng t¸c?

“ S¸ng h«m nay trêi ®· n¾ng lªn råi” lêi bµi h¸t như­ b¸o hiÖu mét ngµy míi ­tươi ®Ñp ®ang chµo ®ãn chóng ta.

- Nµo c« con m×nh cïng h¸t ca ®ãn “ Mïa xu©n ®Õn råi”

2. Nội dung chính

: ¤n h¸t + D¹y vËn ®éng:

2.1 ¤n h¸t:

- Cïng d¹o ®µn h¸t víi trÎ lÇn 1

- Chóng m×nh võa ®ãn mïa xu©n cïng nh¹c sü : Ph¹m ThÞ Söu trong bµi h¸t g×?

- §óng råi, chóng m×nh võa cïng ®ãn mïa xu©n trong bµi h¸t “ Mïa xu©n ®Õn råi” cña nh¹c sü: Ph¹m ThÞ  Söu ®Êy.

- B©y giê chóng m×nh sÏ cïng víi n¾ng xu©n ®ïa vui nhÐ.

 Như­ng lÇn nµy chóng m×nh sÏ chia lµm hai nhãm bạn nam và nhóm bạn  nữ , nhãm bạn nam sÏ h¸t ©m la cña bµi h¸t , cßn nhãm bạn nữ  sÏ h¸t lêi cña bµi h¸t, c¸c con cã ®ång ý kh«ng?

( D¹o ®µn h¸t lÇn 2)

Cô mời một trẻ lên biểu diễn và mời ban nhạc của lớp lên để đánh trống đệm đàn .

  • §Ó cho bµi h¸t thªm vui nhén mçi b¹n h·y nghÜ ra mét ®éng t¸c ®Ó minh ho¹ cho bµi h¸t nhÐ.

(Cô mời 1-2 trẻ)

( D¹o ®µn h¸t lÇn 3, trÎ vËn ®éng tù do)

- C« th©ý c¸c b¹n cã rÊt nhiÒu c¸c ®éng t¸c vËn ®éng kh¸c nhau ®Ó minh ho¹ cho bµi h¸t... vµ c« còng cã ®éng t¸c múa  ®Ó minh ho¹ cho bµi h¸t ®Êy.Cô mời các con cùng xem nhé .

 2.2 D¹y vËn ®éng múa minh họa:

  LÇn 1:Cô múa minh họa lần 1 kết hợp với nhạc.

-Cô vừa múa cho các con xem bài gì ?

- Lần 2 :Cô hát múa minh họa chậm không nhạc .

- C« ph©n tÝch tõng ®éng t¸c kÕt hîp ghÐp lêi tõng c©u mét .

Lần 3:Dạy trẻ múa từng câu kết hợp câu đoạn ,cả bài hát .

- C« mêi c¶ líp ®øng lªn vËn ®éng theo tõng ®éng t¸c:

+ §éng t¸c 1: “ Sáng hôm nay ... rồi” :Mắt nhìn theo tay,hai tay bắt chéo nhau từ từ đưa từ dưới lên cao trên đầu ,rồi mở sang hai bên đến chữ “rồi” kết  hợp nhún trên hai chân.

+ §éng t¸c 2:” Cầm tay nhau ...chơi” Hai tay giang sang hai bên lòng bàn tay nắm hờ ,lần lượt từng  chân đá lăng lên phía trước bắt đầu bằng chân phải  kết hợp nhún nghiªng ngư­êi sang hai bªn.

+ §éng t¸c 3: “Ngắm bướm ..hồng” Dang hai tay vÉy sang hai bªn  mỗi bên hai lần .bắt đầu từ phía bên trái tay phải cao tay trái thấp người nghiêng theo tay kết hợp nhún  trên haichaan theo nhịp bài hát .

+ §éng t¸c 4: Vç tay hai bªn m¸, kÕt hîp nghiªng ng­ưêi sang hai bªn.

- Mêi c¶ líp h¸t vµ vËn ®éng 1 - 2 lÇn.

( Cô hướng dẫn trẻ từng động tác ,chú ý söa sai cho trẻ .)

- B©y giê c« sÏ mêi c¸c b¹n đội Hoa sen  lªn vËn ®éng minh ho¹ cho c¸c b¹n xem.

- Tư­¬ng tù : C« mêi c¸c b¹n ë đội Hoa hồng  vËn ®éng.

- Sau mçi lÇn c« cho trÎ nhËn xÐt.

- C¸c con thÊy bạn múa như  thÕ nµo?

- B©y giê th× khã h¬n nhÐ. C« mêi c¸c con sÏ ®øng lªn theo nhãm ®Ó vËn ®éng.

- Cô mời nhóm nam múa  nhóm nữ hát .

- Mời nhóm nữ múa .nhóm nam vỗ tay.

Mời nhóm 5 trẻ múa .

- Mời nhóm 8 trẻ múa .kÕt hîp víi ban nh¹c cña líp

- Mêi hai  trÎ vËn ®éng.

- Cô cho trẻ kết đôi múa.

Khen ngîi ®éng viªn trÎ.

2.3: Nghe h¸t : Đón xuân (N&L: Phạm Đình Chương )

-Cô Thùy : C¸c con ¹ ! Mïa xu©n kh«ng chØ ®Õn víi c¸c em nhá mµ cßn ®Õn víi tÊt c¶ mäi ng­êi. Mïa xu©n lµm cho con tim cña mçi ng­êi nao nøc víi bao c©u chóc yªn lµnh, an vui...cùng với tÊt c¶ søc sèng cña mïa xu©n nh¹c sü Phạm Đình Chương ®· s¸ng t¸c bµi h¸t h¸t “ Đón xuân” ®Ó ca ngîi vÎ ®Ñp ®ã cña mïa xu©n.

- §ã chÝnh lµ bµi h¸t mµ Nga sÏ h¸t tÆng líp m×nh trong chương trình “Sân chơi âm nhạc ngày hôm nay đấy .

- C« h¸t lÇn 1.

- C« võa h¸t bµi h¸t g×? Do ai s¸ng t¸c?

- C¸c con thÊy giai ®iÖu cña bµi h¸t nh­ư thÕ nµo?

=> Trò chuyện về  néi dung: Mïa xu©n mang niÒm vui, vÎ ®Ñp cho con ng­ưêi vµ v¹n vËt... tất c¶ mäi ngư­êi ®Òu chµo ®ãn mïa xu©n tíi.

- C« h¸t lÇn 2  mời ban nhạc của lớp cùng biểu diễn ,mời cả lớp cùng hưởng ứng .

Bài hát Đón xuân đã  khép lại chương trình Sân chơi âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay và cô thấy mỗi Thành  viên của cả ba đội chơi đều  thi đua thể hiện rất tốt khả năng biểu diễn  của mình qua bài vận động Mùa xân đến rồi vì vây cả 3 đội chơi đều sứng đáng nhận được những phần quà của chương trình.

Cô mời trẻ lên nhận quà .

3. KÕt thóc: Mïa xu©n ®· vÒ kh¾p mäi n¬i råi, c« ch¸u m×nh cïng ®i ch¬i víi chÞ mïa xu©n vµ cïng chµo tÊt c¶ c¸c c«, c¸c b¸c  nhÐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ xem trên màn hình  .

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ l¾ng nghe.

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ h¸t cïng c«.

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ h¸t theo yªu cÇu cña c«.

 

 

 Một trẻ hát cùng với ban nhạc.

 

- TrÎ múa theo ý thích .

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t.

-Trẻ trả lời .

 

 

 

 

 

- Trẻ đứng thành hàng ngang để tập  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ vËn ®éng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

- TrÎ múa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ l¾ng nghe.

 

 

 

 

 

- C« h¸t cïng ban nh¹c - trÎ h­ëng øng cïng c«

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ ®i ra ngoµi chµo c¸c c«, c¸c b¸c.